Mặc dù chuẩn bị đi đẻ lần 5 nhưng Hằng Túi cho biết lần này có điều khác biệt so với những lần trước.