Có một điều gần như trăm mẹ bầu như một đều đã trải qua, vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ quên kể lại, đó là cảm xúc khi mang thai, sau từng tháng thai kỳ.