Tôi là người sống sót. Tôi là mẹ NICU.

Câu chuyện này ban đầu được xuất bản vào ngày 19 tháng 11 năm 2015. Nó đã được cập nhật.Tôi là mẹ...

Đọc thêm